Obytná zástavba "Kasárna" Jičín

Úvodní strana » Projekty » vse » Obytná zástavba "Kasárna" Jičín

Obytná zástavba "Kasárna" Jičín

soutěž 2013, 1. cena

vypisovatel: Město Jičín

Předmětem řešení je zástavba území uvolněného demolicí bývalých kasáren, území v těsné vazbě na centrum města Jičína, území vymezené monumentální lipovou alejí a zalesněným vrchem Čeřovka. Návrh vytváří obytnou urbánní strukturu, která přirozeně navazuje na současnou zástavbu, kterou respektuje a dotváří její současné kompoziční principy. Stávající zástavba rodinnými domy je doplněna a na jihovýchodní straně ohraničena obslužnou komunikaci, souběžnou, nikoli však rovnoběžnou s lipovou alejí. Mezi touto komunikací a alejí je navržena zástavba bytovými domy - městskými vilami. Jejich struktura je navržena tak, aby na jednu stranu definovala uliční frontu směrem k aleji, na stranu druhou aby současně využila nepravidelný tvar pozemků k vytvoření příjemně obytného prostředí svým obyvatelům. V těžišti řešeného území navrhujeme náměstí, navazující na osu vrch Čeřovka - alej. Toto náměstí je veřejný společenský prostor, místo setkávání i rekreačních aktivit obyvatel celé lokality. Na jeho severní straně navrhujeme mateřskou školku, obklopenou zahradami, jejichž jižní část je veřejná. Přímo na náměstí umísťujeme objekt občanské vybavenosti - obchody a kavárnu s krytou terasou a vyhlídkou do aleje.